15 maart 2015

Het aantal bekeerlingen – er zijn zelfs artsen en agenten onder hen – tot de islam nam na 7-1 (aanslag Parijs) ineens toe. Tevens was er na de ook onlangs weer brute onthoofdingen van gijzelaars door IS geen afname van het aantal ‘jihadisten’, die naar Syriē en Irak willen. Hoe deze paradox in onze ogen te duiden? Er was rond 20-2 een conferentie in de VS over hoe (jihad)-extremisme te beteugelen. Enkele kopstukken uit Europa, o.m. de Rotterdamse burgemeester van Marokkaanse origine, waren er bij. Logisch dat ook Obama er een speech hield. Hij wees daarin op ‘het gebrek aan economische vooruitzichten en goede scholen’. Geen slechte speech op zich.

Velen wijzen op de ‘materialistische’ oorzaak van het ‘vluchten’ van jongeren in ‘jihadisme’ en andere vormen van geweld. Minder goed te zijn opgeleid en geen baan hebben, zal zeker meespelen, maar lijkt nochtans niet de kern. Ook niet voor het feit dat zowel in Ottawa na een aanslag op het parlement eind vorig jaar als nu in Frankrijk (zelfs met 25%) het aantal bekeerlingen naar de in hun ogen ‘activistische’ islam toenam. Net als in de muffe (en moralistische) jaren ’50, missen jongeren nu idealisme in onze moderne samenleving, dus iets, dat verheven is, dat erkenning geeft en hun ziel zal ‘zuiveren’.

Als dit het geval is, dan is dat voor ons een spiegel, zo niet een aanklacht, dus dat de samenleving, de mainstreamreligie incluis te weinig bezieling heeft en dat die de mensen dus niet echt blij maakt. Voorheen was dat ook wel het geval. Er lijkt sprake te zijn van golfbewegingen, waarin het gebruik of romantisering van geweld voor het goede doel ‘in’ is. Hoe rechtvaardigde de Bader Meinhof-groep ook weer hun wandaden eind vorige eeuw? Ging het hen toen niet om een ‘rechtvaardig’ doel? (more…)

1-3-2015
Klaas Laan

“Daarom, Asclepius, is de mens een groot wonder, een eerbiedwaardig en eerwaardig wezen. Hij gaat over in de natuur Gods, als ware hij zelve een god. Hij kent het geslacht der geesten, omdat hij weet, dat hij dezelfde oorsprong heeft als zij. Hij ziet neer op dat deel van de menselijke natuur in hemzelf, dat al te menselijk is, maar hij vertrouwt op dat deel van zich dat goddelijk is. Wat een gelukkige synthese is de mens! Hij heeft omgang met de goden, omdat er iets goddelijks in hem is, dat met hen verwant is

Op dat deel van hem, dat hem tot een aardwezen maakt, ziet hij neer vanuit zijn innerlijkheid. Met alle andere dingen, waarmede hij zich door beschikking van hogerhand verwant weet, is hij door de band der liefde verbonden. Hij slaat de ogen op naar de hemel. Zo staat hij op de best denkbare plaats, in het midden tussen aarde en hemel, en kan daardoor wat beneden hem is liefhebben en zelf door hogere wezens bemind worden. Hij zorgt voor de aarde. Hij mengt zich met de snelheid van zijn gedachten tussen de elementen.”

(uit: ASCLEPIUS. Ingeleid, vertaald en toegelicht door G.Quispel, 1996, uitg. In de Pelikaan, A’dam)

Bovenstaande citaat haalde Klaas Laan aan in zijn voordracht in het Filosofisch Café Leiden over “de Macht van de Gedachte”. Hij bediende zich daarbij vooral van de filosofie van de Bulgaarse pedagoog en mysticus Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986) die vanuit zijn thuisbasis Frankrijk duizenden voordrachten heeft gegeven als hedendaagse “vertaler” van de gouden woorden van Hermes Trismegistos, waar de ‘Asclepius’ een onderdeel van is.

(more…)

Februari 2015

Priester Jozef Wissink heeft met 93 pWissinkrominente katholieken uit aartsbisdom ‘Utrecht’ zich in een petitie en later rechtstreeks tot de paus gekeerd tegen het beleid van kardinaal Eijk om binnen 13 jaar ruim 90% der kath. kerken (c.a. 280 van de 300) in dat grote bisdom te sluiten. Vooral oudere gelovigen in kleine dorpen voelen zich hierdoor begrijpelijk gedupeerd. Maar de bekende priester Antoine Bodar kiest in een Volkskrant-interview partij voor het beleid van Eijk. Waarom toch de publiciteit gezocht en het conflict met Eijk niet binnenskamers gehouden, is wat hij Wissink c.s. verwijt. Dat die te sluiten kerken nog ‘levensvatbaar’ zijn, vindt Bodar onzin :’We zien toch allen, dat de kerk in Nederland achteruit holt’. Sociologisch is er die trend. Elk jaar verlaten 100.000 R.K.en PKN-leden hun kerk, terwijl de kerkgang nog sterker terugloopt. Alleen interne ideologische hervorming richting afschaffen van sleetse dogma’s, ontstaan al in de tweede, derde en vierde eeuw vanuit de polemiek met de GNOSIS van toen, en dialoog met kopstukken met de Neo-Gnosis van nu, zal die leegloop kunnen stoppen. Maar mijn begrip houdt op, als hij neerbuigend cynisch toevoegt: ‘Het is tamelijk belachelijk om in Nederland nog te geloven. Nederlanders hebben God niet meer nodig’. Voor die godloze Nederlanders, die hij ‘rijk en te dik’ noemt, vormen kerstnachten een uitzondering, zegt hij. Kerken zouden dan overvol zijn. We hebben kortom in zijn optiek ‘God niet meer nodig’, als (omdat) we niet meer ter kerke gaan. Hoe bedenk je het? Instituten en gebouwen kunnen hun waarde hebben, maar zijn niet een conditio qua non, zeker niet voor de sterk opkomende (postmoderne) spiritualiteit, neo-gnosis en mystiek. Mensen worden autonomer en kunnen immers, individueel of ook in/via huiskamerbijeenkomsten een directe relatie en verbondenheid met het Mysterie hebben. En zo als individu bezield leven vanuit Godsbewustzijn. Ervaren of beleven scoren de laatste decennia hoger dan (leerstellig/institutioneel) geloven. Er is echter ook sprake van een al of niet tijdelijke (rechtse) verkramping, mede door angst als gevolg van crisis en oorlogsdreiging, iets wat tevens mede leidt tot desoriëntatie en verlies van de ziel bij de moderne mens. Angst blokkeert liefde. Maar onderzoeken van het Soc. Cult. Planbureau wijzen vooral (ook) op een shift van traditioneel denken naar authentieke religiositeit, inclusief een meer leven vanuit de ziel en ook een shift naar leven vanuit waarden en bewustzijn. Nederlanders verwijten, dat ze het ’belachelijk’ vinden om ‘nog te geloven’, zoals Bodar doet, lijkt dan ook projectie van op zich begrijpelijke (kerkelijke) frustratie. Ik zie juist een onderstroom van innerlijke kracht, positieve energie, ja uitingen van bruisend leven en (religieuze) vernieuwing.

Dit stuk verscheen tevens als column in magazine Hooglandse Nieuwe, magazine De Linker Wang en voorts ook in www.zinweb.nl en www.civismundi.nl, allen onder de kop ‘Nederlanders hebben God niet meer nodig?’

Inleiding door Hans FeddemaArgelo

Allen hartelijk welkom, speciaal Erica Argelo (zie http//.www.erica argelo.nl) onze inleidster, die ik straks nog wat nader introduceer. Januari is niet ongemerkt voorbij gegaan. Ik bedoel dan niet 1) dat er vrijdag weer een mini-symposium Filosofie op de universiteit was. Zij die er waren, willen er straks bij ‘de borrel’ vast wel iets over kwijt. Ik bedoel ook niet, dat 2) donderdag in Leiden Gemma vd Wal haar Qigung-uur begon met een wijs lesje Synchronisch Leven, waarbij we ‘onverklaarbare’ dingen kunnen aantrekken en waarbij zij met Deepak Chopra drie bestaansniveaus onderscheidt, nl a) ons fysieke domein, dus alles wat onze zintuigen kunnen zien, aanraken etc. b) het kwantum-domein, dus onze geest, gedachten, ego en hogere Zelf en c) het grote non-lokale Bewustzijn-domein. ‘k Bedoel evenmin, dat 3) vanuit het magazine Psychologie in het veel gelezen BLENDLE digitale Kranten Overzicht van geselecteerde artikelen de kop ‘POSITIVITEIT IS GOED VOOR JE GEZONDHEID’ er uit sprong, en dan als volgt uitgelegd door Blendle:’Nee, geen zweverig gedoe. Stapels wetenschappelijke onderzoeken bewijzen, dat pessimisme, depressie en boosheid je lichaam beschadi-gen. Terwijl intimiteit, dankbaarheid en seks je gezondheid verbeteren. Tijd voor een andere visie op ziekte en herstel’. Een nadenkertje voor ons, wat ik als ook (beetje) journalist, terloops graag even doorgeef.

Bijzondere film ‘The POWER of the HEART’/boek v. Nederlander B. de Pape
Tenslotte is ook niet wat ik bedoel, dat ik 4) dinsdagavond vanuit synchroniciteit, (ik wilde eerst niet: slecht weer, de afstand, en ik dacht auto en grote parkeerproblemen te zullen hebben,) van of via een innerlijke stem de sterke innerlijke drive kreeg om naar Haarlem te gaan. Toen ik me uiteindelijk vermande en dus ging, wist ik niet wat me overkwam na aankomst in de Haarlemse stadsbibliotheek: fijne energie, 300 mensen, die ademloos keken naar de film ‘The Power of the Heart’ van de Nederlandse jurist Babtist de Pape. Deze kreeg na z’n studie in een crisis over zijn levensbestemming ineens na het lezen van een uitspraak van v Eckhart Tolle, dat wij westerlingen te veel in ons hoofd zitten, de ingeving dat hij een film moest maken. En wel over ‘The Power of the Heart’, dus over ons let wel creatieve, intelligente en wijze hart ‘als gids in ’t leven’ en daarbij een 10-tal internationale kopstukken van Deepak Chopra tot Marianne Williamson moest benaderen om mee te doen in die film. Tolle, Coelho en anderen zeiden eerst nee, maar door innerlijke kracht vanuit een sterke positieve intentie lukte het hem. Toen ik thuis gekomen na de film en boek te hebben gekocht, een tweet en facebook-bericht maakte v.d. prachtfilm, kreeg ik de reactie, dat die op meerdere plaatsen in het land wordt vertoond. (more…)

15 januari 2015Inayat Khan

Lezing Amsterdams Vredescafé

Dat ik thans m’n hoed ophoud, is hoffelijkheid naar jullie, maar vooral solidariteit naar jonge moslimvrouwen, die hier heel wat te verduren kregen toen ze 10 jaar terug ineens hoofddoekjes gingen dragen. Ja, ik ben wel beetje van solidariteit, maar niet ‘door dik en dun’, omdat zulks tot geweld leidt. Ik ben niet zo van het ‘wij-zij’-denken, maar meer van de Derde Weg van Gandhi en stemde eens als jonge student op de PSP, die ook De Derde Weg in haar vaandel had als uitweg in de Koude Oorlog tussen ‘kapitalisme en communisme. Een Gandhi, die overigens het niet eens was met Sowjet-leider Lenin, maar wel dialoog met hem voerde. Ik schreef ook eens het boekje ‘Sjaloom-Salaam’, dat ik als voorzitter van de Werkgroep Midden-Oosten van GroenLinks toen namens die partij in Engelse vertaling mocht aanbieden aan hun counterpart Meretz in de Knesset. En recent was ik een paar keer met collega’s in Istanbul voor een journalistieke missie. Nu dus proberen een zo mogelijk bezielde analyse te geven van de recente hectische situatie rond ‘Charlie, ISIS en het M.O. Hoe deze tijd te typeren? Heftig? Of toch als redelijk vreedzaam, ‘Charlie’, ISIS en het M.O. ten spijt? Vreedzaam dan qua fysiek geweld. Onderzoekers tonen immers aan dat we vandaag vanaf de M.E. qua geweld en oorlogen in ‘de meest vreedzame tijd’ van ooit leven. Ik kom daar straks nog op terug, maar zie niettemin polarisatie. Daarom kies ik energetisch als typering van deze tijd voor 1) heftig en 2) dat we in verwarring zijn. Dat laatste zie je o.a. doordat sommige agenten zwaardere wapens willen en de VVD mitrailleurs bij elke synagoge wil of door het bericht dat de VU een symposium van ‘Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina’ ineens verbiedt met het argument, dat niet alleen ‘Charlie’, maar ook een joodse supermarkt in Parijs het doelwit van zelfmoordgeweld was. Verwarrend, omdat we demonstreren voor vrijheid van meningsuiting en anderzijds deze , ook nu in Parijs, al weer een beetje terugdraaien, ook omdat pro-Israeliërs lastig kunnen zijn, om maar iets te noemen. Alles nogal complex dus. Toch maar het hoofd koel houden? Lijkt me een goed idee. (more…)

Januari 2015Marianne Williamson

Van de bekende Marianne Williamson (foto), die ook Mandela inspireerde, is de gevleugelde uitspraak: ‘Er raast een spirituele Renaissance over de wereld. Een revolutie in de manier waarop we denken. De meeste mensen voelen het, sommigen maken het belachelijk, velen omarmen het en niemand kan het tot stilstand brengen’

Bedoeld wordt het Nieuwe Bewustzijn, wat ik noem ‘postmoderne spiritualiteit’, waarin volgens het S.C.-Planbureau meer dan een kwart der Nederlanders zich herkent. Ik zie dat o.a. ook in Duitsland en de socioloog Paul Heelas spreekt voor W.-Engeland van een ‘Spirituele Revolutie’, vooral buiten maar deels, zij het on-erkend, ook binnen de kerk. In Nederland verschenen er veel studies over, om te beginnen al in 1987: ‘Heimwee naar God, opkomst van een nieuw religieus paradigma’ van Hein Stufkens. Nieuw bewustzijn wordt (zie boven) ‘omarmd’, maar roept ook weerstand op, vooral vanuit het ‘correcte denken’. De eigen ‘heilige’ overtuigingen spelen dan op en moeten worden verdedigd. Tijdens de Hervorming zag men dat ook; die riep zelfs een tegenbeweging op: de ‘Contra-Reformatie. Soms is het ook projectie van eigen onbehagen. Het nieuwe, zelfs meditatie, stigma’s opplakken als ‘navelstaarderij’ en ‘het niet ethisch betrokken zijn’, liggen dan in de lijn.

(more…)

4 januari 2015Frank Bruining

Opening Filosofisch Café Leiden met Frank Bruining, door Hans Feddema

Licht wordt geblokkeerd door cynisme als een te veel aan kennis en als onderdeel van ‘n collectieve ‘realistische’ teneergeslagen visie’
– Peter Sloterdijk

Jullie en speciaal Frank Bruining hartelijk welkom op dit volle Filosofisch Café of Zinweb Cafe Leiden, met tegen de 45 mensen, waarin ik enkelen moest teleurstellen. Het is het eerste Café in 2015, wat een acht-jaar is, 2+0+1+5 =8, de achtste letter van het Hebreeuwse alfabet is de cheth met de getalswaarde acht, wat wel wordt gezien als ‘het onvoorstelbare’ en/of als het archetype van de OERENERGIE. Volgens astrologen zou acht rechtopstaand hemel en aarde verbinden en dus harmonie brengen tussen die twee. Iets wat al in 2012 zou zijn ingezet, een ontwikkeling naar hoger en uitgebreider bewustzijn, iets wat zich vooral al zou uiten bij kinderen van de Flower-Power mensen van na de oorlog en vooral in de kinderen die na 2000 zijn geboren. Een voorbode naar nieuw denken dus.

Onderbewustzijn
Hoe dit ook zij, alles wat je het eerst doet in een jaar, zoals nu dit Café in 2015 of in een instituut of zelfs in een huis, lijkt iets magisch te hebben. Ik herinner me in de eerste Afrikaanse stamsamenleving waar ik onderzoek deed, dat bij het bouwen van een hut, als het geraamte klaar is, er het gebruik was dat het betreffende paar er meteen ‘s nachts in het zand onder dat geraamte de liefdesdaad ging verrichten, dit om toch vooral maar de eerste te zijn op die plek, omdat zulke half afgemaakte hut- geraamtes nu eenmaal erg aantrekkelijk bleken voor toevallig voorbijkomende ‘lovers’. Sorry dat ik het niet kon laten die herinnering even te delen met jullie. Ik was en ben altijd blij en gelukkig in Afrika, mede door het meer uit het hart leven van de mensen daar. Goede wensen of het in de ogen kijkend dan wel wang-zoenend elkaar steunen in onze beste intenties, hoort er bij in een nieuw jaar. Ja goede intenties hebben of die bekrachtigen via wat ik wel vaak noem de ‘Kracht van de gedachte’, dus dat je wordt waar je op focust, lijkt dan niet onbelangrijk. Trouwens niet alleen op 1 of 4 januari. We hebben twee vormen van geest:1) de bewuste geest, via welke we denken en rationeel onze keuzes maken en 2) de vele malen grotere, machtiger of intelligentere onbewuste geest, ook wel ons onderbewustzijn. Mensen staan weinig stil bij dat onderbewustzijn, terwijl daar diep onderin een onbegrensde wonderbaarlijke kracht ligt, ja ook wijsheid en creatieve potentie, wachtend om gebruikt te worden via het bewuste. Onbewuste heeft veel vaak verwaarloosde vermogens.   (more…)

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 110 andere volgers